» » » Juhan Kunder - J. Kunderi algupäralised luuletused

Juhan Kunder - J. Kunderi algupäralised luuletused

Здесь можно скачать бесплатно "Juhan Kunder - J. Kunderi algupäralised luuletused" в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Поэзия, издательство EestiKeskusDigiraamatutef4cfebb1-74d9-11e6-a11d-0cc47a5203ba. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
Juhan Kunder - J. Kunderi algupäralised luuletused
Рейтинг:

Название:
J. Kunderi algupäralised luuletused
Автор:
Издательство:
EestiKeskusDigiraamatutef4cfebb1-74d9-11e6-a11d-0cc47a5203ba
Жанр:
Год:
неизвестен
ISBN:
нет данных
Скачать:

99Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Как получить книгу?
Оплатили, но не знаете что делать дальше? Инструкция.

Описание книги "J. Kunderi algupäralised luuletused"

Описание и краткое содержание "J. Kunderi algupäralised luuletused" читать бесплатно онлайн.
Juhan Kunder

J. Kunder'i algupäralised luuletused

Eesti rahwa palwe Keisri eest

Jumal, Sind palume:
Kaitse me’ Keisrit
Wõietud Wene maa wägilast!
Kaitse me’ kangelast!
Usklikku Isa!
Jumal, Sind palume!

Jumal, Sind palume:
Kaitse me’ Keisrit
Wene maa auuks ja aitijaks,
Waenlaste wõitijaks,
Isamaa iluks!
Jumal, Sind palume!

Jumal, Sind palume:
Kaitse me’ Keisrit!
Kaswata kaljuks ta kõrge nõuu,
Kaitse ta kindla jõuu,
Wõia ta waimu!
Jumal, Sind palume!

Tunnistus

Ülesärkand isamaa,
Sulle mõlgub minu meel!
Üliarmas Eestimaa,
Sulle kõlab kandli keel!

Eesti waim

Kui kuuled oma kangelastest,
Su esiwanematest rääkima;
Kui kanarpikust, koidu kastest,
Sull’ laulu laene kipub kerkima:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga!

Ja kui sa kuuled metsa koha
Ning Emajõe laened langema.
Kui kuuled põllul wilja kaha,
Näed Soome mere wahtu lendama:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga!

Kui kuuled pilwis Kõue heale
Ja näed wälgu jäljed põlema,
Ning kalju lõhkeb kalju peale,
Ja laene tõttab pilwist tulema:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga!

Kui kuuled Eesti meeste sõnu,
Kes woorusest ja tõest räägiwad;
Kui Eesti ema sulle laulab mõnu,
Sull’ Eesti piiga palge punetab:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga!

Ja kui sa Wene kotka kätte
Su sugurahwa õnne usaldad,
Ning waenus astud wäetil’ ette
Ja iga hinge eest sa palwet teed:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga.

Kui jäed sa kindlaks kodu su’ule,
Su waenlaselle annad andeks süüd,
Kui waatad wagalt taewa poole,
Ning tunned sa, kui püha Eesti püüd:
Siis wõitakse sind Eesti waimuga.

Üksi Eestis

Peipsi wee ja Lääne mere wahel
Haljendab mu Eesti rada.
Teretan sind, marjamaa,
Walju Eesti lauluga:
Üksi Eestis
Ma tõstan lauluheale.

Rääkis küll mull’ mõni wõeras rahwas,
Et ka mujal mõnus olla,
Aga siiski Eestimaa
Mõlgub mäe ja metsaga:
Üksi Eestis
Sull armas elu ase!

Mulle ütles lahke wõeras neiu:
Laula mulle, noormees, laula!
Ja ma laulsin Eesti maast,
Eesti kuldsest laulu a’ast,
Ja Eestist
Mull’ tuli neiu meelde.

Kui nägin jälle sinu pinda
Kuldse päikse paistel hiilg’ma:
Lehwis Eesti waim mu peal,
Tõstis tiiwa laulu heal:
Üksi Eestis
Mull üliarmas kodu!

Eesti mäel

Mu õnnis isa wõttis
Kord käe kõrwa mind
Ning wiis mind mäe otsa,
Seal tõstis üles mind.

“Poeg, waata alla orgu!
“Ja waata sinna ka,
“Kus taewa sõrwal metsad
“Just jutul pilwega.

“Waat rohelised väljad
“Kui lained liiguwad
“Ja wilja puude oksad,
“Kui tiiwad kiiguwad!”

Ma, poisikene, waatsin,
Et wäsis weike silm,
Ja isa sülest nähes –
Küll oli ilus ilm!

Siis pööris isa ümber
Ning näitas lõunale.
Ja pööris jälle ümber
Ning näitas põhjale:

“Poeg, waata, see on minu
“Ja sinu isamaa!
“See ilus maa on meie,
“On meie Eestimaa!

“Kui kaswad, poeg, siis püüa,
“Et pühaks piad see maa!
“Sest ta on hea ja ilus,
“Kui Eeden ilmala.”

Neid isa sõnu tahan
Ma pühaks pidada;
Truuks jäen ma sulle ikka
Mu õitsew isamaa!

Sa oled oma ilu
Mull’ surun’d südame,
Su hinge õhk on puhun’d
Mu were soontesse.

Su usk on kalju kindel,
Su arm on kulda wäärt,
Su lootus tõstab tiiwu…
Sull’ laulan tuhat kord!

Munamäel

Kui siit pilwe piirilt alla waadan
Üle õitswa Eesti maa,
Rõõmu lauulu siis maailma saadan,
Hüüan walju healega:
Siin on ilus elada!

Kulla lainil wäljad walendawad
Järwed hõbe ehawad;
Kaugel lehe metsad haljendawad,
Kõue kombel kohawad:
Siin on ilus elada!

Lääne piiril mürab mere lagi,
Wiskab wahtu pilwe pool’
Läbi lille’ hoowab hõbe jõgi,
Laenetelles laulu lu’ul:
Siin on ilus elada!

Õitswal Eesti wainul käiwad neiud
Laulwad lusti lille’ seas;
Õitswas orus hüüdwad Eesti peiud
Õilmis Eesti puie reas:
Siin on ilus elada!

Kõrged pilwed nagu luiged lendwad
Üle maa ja mägede,
Päike, kuu ja koidu tähed rändwad
Lauldes üle jõgede:
Siin on ilus elada!

Siin on enne suurem sugu elan’d,
Rõõmus rahwas rändanud;
Siin on wõidu laulu wiisid kõland,
Mehed kõne kandanud:
Siin on ilus elada!

Wõiksin wete lained kinni püüda,
Püüda tuult ja linnu healt:
Siit neid laseks üle ilma hüüda,
Mäe halja harja pealt:
Siin on ilus elada!

Wõiksin taewa wõlwi kirjutada
Hele wälgu walgega:
Sinna tahaks siis ma tunnistada
Paistma ime palgega:
Eestis ilus elada!

Palumine

Oh, Kõrge Waim, nüüd tule Sa,
meid täida armu tulega!
Meid taewa paelul ühenda,
Tee tähta kuldse sulega:
Mu Eesti rahwas rahu sees
Piab üheks saama minu ees!

Su troonilt jookswad armu jõed
Ju Eesti rahwa rindu ka.
Sest lauta wälja kõrged käed,
Ning wõia meid truu waimuga!
Su altar olgu Eesti maa,
Oh, Kõrge Preester lepita!

Su õli sarwe wala ka
Me’ esimeeste peade peal’!
Tee põlew põesaks tõde sa!
Arm olgu Hooreb Eesti maal.
Sest, Kõrge Waim, nüüd tule Sa,
Meid täida armu tulega!

Hea ja halb

(1881.)

Kes oma pale higi sees
On teiste higi näinud;
Kes näinud wend’e silma wees,
Kuis wõeras walu teinud,
Kes alatumal’ appi läin’d
Ja peastja poole palwet tein’d:
See saagu taewa riiki!

Kes aga koormat kaaludes
Weel kiwa peale kannab
Ja koorma-kandja kubja ees
Weuloomal witsa annab;
Kes kikki kõrwul kuulutab.
Mis wõeras ette tuulutab:
Sell’ Isa andeks andku!

Jäegem ühte!

(1881.)

Reisi kepi najal seisin
Eesti piiril hulga aja,
Edasi siis mõttes käisin
Läbi kodu kalli raja:
Kuulsin hõiskamist ja heali,
Meelitamist, laulu keeli.

Kõlas wainult sarwe heli;
Laulis lehtes linnu kari;
Woolas laenil wilja wäli;
Lehkas luht ja mets ja mari,
Haljad hiied teretasid,
Jõed wiisi weeretasid.

Eesti taewa selgest sülest
Waatwad kuu ja tähte kuma
Eesti ilu peale ülest,
Elustawad elutuma.
Hoowab selles ilu kojas
Poeg’e püüd ka ühes ojas?

Ära eksi! Sinu luule
Kujutab küll kodu koha,
Aga hoia oma huule!
Ütled tõtt, siis teenid wiha.
Eesti lapsed lahku läinud,
Kahel korral leeri teinud.

Hüüab ühest leerist sulle
Wasta Eesti wend’e hüüe,
Kajab teisest korrast jälle
Wasta waenlus, wõeras püüe.
Ühed ehitawad, köitwad –
Teised elbitajaks heitwad.

Jäeme ühte! Ühenduses
Kosume ja kasvatame
Wendi ühes armastuses
Kindluselle, töö ja tõele, –
Ühendus on elu-idu,
Eesti tulewane pidu.

Ärgem waenu oma keskel
Wend’e sekka laskem seada!
Ala sõa riist’e viskel
Wõime waenu saagiks saada.
Olgu waenlastega waenlus,
Wendadega – wenna kaenlus.

Eesti laual

Eesti lauast laulu hääl
Tõuuse pilwe poole!
Taara kojast wiisi wägi,
Kungla kullast laulu jõgi
Lange meie maale!

Wapper wanemate waim
Kõrges Taara kojas.
Tule meie pidu lauuda!
Too meil truudust, nagu rauuda!
Liigu laulu ojas.

Helise siis laulu heal,
Üle Eesti kõla,
Tuule keelil kõigil’ poole
Hüüa meie Eesti soole:
Eesti sugu ela!

Eesti meel ja Eesti arm,
Hoia koos me’ hinged!
Pidu laulu laente koha
Kustutagu waenu, wiha,
Wõitku wõerad winged!

Meie waprad wõitlejad,
Eesti esimehed,
Kes me’ elu küünalt kannud,
Teile tõstame nüüd kannud:
Elage, me ehed!

Auusus, tõde, truudus, arm
Eesti pinnal olgu!
Wenna waenlast wihkageme
Kisa andes ihkageme:
Rahu meile tulgu!

Keda kannud Eesti eit,
Eesti pinnal: ela!
Eesti truu ja tugew peiu,
Eesti hella, nägus neiu,
Teile hüüam’: ela!

Meie kallis kuldne maa,
Eesti mets ja meri,
Eesti taewas, Eesti jõgi,
Eesti suu sull’ lauulu tegi,
Laulab Eesti weri.

Sest me’ sulle, kallis maa,
Eesti lauulu loome:
Suu ja süda sulle jäegu,
Ihu sinu sülle saagu,
Sinu omaks jäeme!

Mu Eestimaa!

Mu laulu lust on uueks saan’d,
Kes on see kewade mull’ toon’d?
Ma Eestimaa!
Ma käisin üle mäe ja maa,
Ja üle mere lõunal ka,
Oh mis ei kustki leidnud ma,
Su hing see oli, Eestimaa!

Sind Lõuna oma iluga
Pea silmal’ kinni kattis ta,
Mu Eestimaa!
Ma mõtlen: Selle päikse all
Ma oleks õnnis igal a’al,
Ja joowastatud meelte ees
Su pilt mult kadus südames.

Kuis laulis linnu kari seal
Nii helest’ kewadisel a’al
Mu Eestimaal!
Ei kõla laul siin elawalt,
Siin paistab päike palawalt,
Siit linnud tõuusnud lendama
Su metsa, armas Eestimaa.

Ka mina laulsin waljust’ siis,
Kui kõlas hele linnu wiis
Mu Eestimaal.
Ei Lõunas iial mull’ laulu oln’d
Ei kewade siin meelde tuln’d;
Siin süda ala waikseks jäi, –
Mu Eestimaal ta lahti sai.

Mis on mull’ kõik maailma hind,
Kui arm ja truus ei saada mind!
Mu Eesti maa,
Neid andsid, kui sult läksin ma,
Kui õnnistust mull’ kaasa sa!
Nad panid meele mõlkuma
Su järele, mu isamaa.

Ma tulin seie, terweks sain
Ja sulle endist südant tõin,
Mu Eesti maa!
Mu süda lõo kombel ta
Ja terwitab mu Eesti maad,
Mu haljast Eesti isamaad.

See nutt ja hõiskamine

Kui laimab waen su laste auu;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


На Facebook В Твиттере В Instagram В Одноклассниках Мы Вконтакте
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Понравилась книга? Оставьте Ваш комментарий, поделитесь впечатлениями или расскажите друзьям

Все книги автора Juhan Kunder

Juhan Kunder - все книги автора в одном месте на сайте онлайн библиотеки LibFox.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Juhan Kunder - J. Kunderi algupäralised luuletused"

Отзывы читателей о книге "J. Kunderi algupäralised luuletused", комментарии и мнения людей о произведении.

А что Вы думаете о книге? Оставьте Ваш отзыв.